_____

 

CURSOS I TALLERS

Cursos de formació permanent

S’organitzen cicles de conferències, tallers, cursos monogràfics, grups de treball o seminaris sobre temes de cultura, sociolingüística, història de la llengua, etc. a càrrec d’especialistes i tècnics de prestigi. Aquestes activitats culturals es poden completar amb visites i excursions als llocs més adients. L’objectiu és fomentar i ensenyar la cultura autòctona. A més, el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional atorga a aquests cursos el reconeixement com a formació permanent del professorat no universitari i els concedeix els crèdits respectius.

Els cursos monogràfics de cultura que organitza l’Escola Municipal de Mallorquí són gratuïts i oberts a qualsevol persona que vulgui assistir-hi. Això no obstant, aquelles persones que vulguin un certificat d’assistència s’hi han de matricular.

 

FULLS DE CONTROL DE SIGNATURES

L’alumnat matriculat als cursos monogràfics ha de signar a cada conferència i a cada excursió a la qual assisteixi.

 

FITXES DE VALORACIÓ DEL CURS

L’alumnat matriculat ha d’emplenar una fitxa de valoració de cada sessió a la qual assisteixi i també una fitxa de valoració global del curs. En matricular-se, es facilitarà el model de cada fitxa en paper o bé s’enviarà per correu electrònic si se’ns dóna una adreça.

Les fitxes emplenades s’han d’entregar dins el termini d’una setmana després d’haver acabat cada curs, a l’oficina de l’Escola Municipal de Mallorquí o bé a l’adreça electrònica emm@manacor.org.