PROVES LLENGUA CATALANA MAIG 2022

NOVETAT 11/03/2022. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE MAIG DE 2022: informació general i d’inscripció

Mitjançant la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 4 de novembre de 2021, es van convocar les proves de l’any 2022 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 153, de 6 de novembre).

Posteriorment, es va publicar la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 14 de febrer de 2022 per la qual es modifica el calendari de la convocatòria de maig de 2022 (BOIB núm. 27, de 19 de febrer).

Termini d’inscripció per a les proves de la convocatòria de maig de 2022
Del 17 al 30 de març de 2022

Inscripció telemàtica de la convocatòria de maig de 2022

Important!
Abans d’iniciar el tràmit, llegiu atentament la informació general que hi ha a continuació i consultau les instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció que trobareu al final d’aquesta pàgina.

Tràmit telemàtic d’inscripció a les proves

Inscripció presencial de la convocatòria de maig de 2022

La sol·licitud es pot formalitzar presencialment:

 • A les oficines de la Direcció General de Política Lingüística (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3), sense cita prèvia.
 • A qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Consultau el document «Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB» que hi ha al final d’aquesta pàgina.

 Trobareu el model de sol·licitud d’inscripció per a les proves de la convocatòria de maig de 2022 al final d’aquesta pàgina.

 

Informació general

— A la convocatòria de proves de maig de 2022 hi haurà proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu.
— Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) no s’ha d’acreditar cap nivell previ. Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana.
— Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En canvi, s’admetrà alhora la inscripció al certificat del nivell C2 i al de llenguatge administratiu. En cas que faceu una inscripció a més d’un certificat general, convé que tingueu en compte el següent:

  • En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
  • En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
  • No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració.

  — La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.
  — Taxes:

  — Consultau els motius de bonificació i exempció de la taxa d’inscripció i la documentació que s’ha de presentar per acreditar-los en el document «Bonificacions i exempcions de la taxa» al final d’aquesta pàgina.
  — Les proves es faran a les localitats següents: Ciutadella, Eivissa, Formentera, Inca, Manacor i Palma.
  — Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.
  — Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.
  — No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.
  — Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i els models de les proves.

  Dates de les proves de la convocatòria de maig de 2022

  Trobareu més informació als documents adjunts:

  • Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual es convoquen les proves de l’any 2022
  • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 14 de febrer de 2022 de modificació de la Resolució de 4 de novembre de 2021 per la qual es modifica el calendari de la convocatòria de maig de 2022
  • Informació sobre la inscripció de maig de 2022
  • Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB
  • Instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció a les proves de català

  Atesa la situació d’alerta sanitària ocasionada per la covid-19, la Direcció General de Política Lingüística podrà, en qualsevol moment i mitjançant una resolució de la directora general que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, modificar les bases de la convocatòria, incloent-hi el calendari, si les circumstàncies ho requereixen.

   

  **AVÍS. Per a la inscripció als cursos de llengua catalana, consultau el web de l’Institut d’Estudis Baleàrics: llengua.iebalearics.org