PROVES LLENGUA CATALANA DE LA CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2023

 

 • Inscripció

  El termini d’inscripció serà del 10 al 23 de novembre, ambdós inclosos.

  Calendari de les proves

  Llocs de les proves

  Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Maó i Palma

  Informació general

  —   Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2 i C1) no s’ha d’acreditar cap nivell previ.

  —   Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En cas que faceu una inscripció a més d’un certificat general, convé que tingueu en compte el següent:

   1. En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
   2. En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
   3. No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

   —   La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.

   —   Taxes:

   —   Consultau els motius de bonificació i exempció de la taxa d’inscripció i la documentació que s’ha de presentar per acreditar-los en el document «Bonificacions i exempcions de la taxa» al final d’aquesta pàgina.

   —   Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

   —   Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

   —   No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.

   —   Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i els models de les proves.

   Més informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5420886&coduo=2390443&lang=ca